اخبار ملیاخبار

(1401/06/13)کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزشد فنی و حرفه ای کشور در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری با معاونت کار وزارت کتبوع، از 7 درصد کاهش حوادث کارگری در سال گذشته با تمهیدات دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در گزارش گروه اقتصادی روزنامه ایران آمده است:

همین اردیبهشــت ماه امســال بود که معــاون روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از کالن پــروژه این وزارتخانه در ســال 1401 خبر داد. ایجاد فرصتهای شغلی نخستین کالن پــروژهای اســت کــه براســاس آن ایجاد یک میلیون فرصت شــغلی برای امسال در نظر گرفته شده است.

اما جدای از خبر اعلام شــده توســط رعیتی فــرد، او از دغدغــه بــزرگ ایــن وزارتخانــه حــرف زد؛ دغدغــهای کــه ســالانه خانوارهای کارگــران را ماتم زده میکنــد؛ موضــوع صیانــت از نیــروی انســانی یکــی از دغدغههــای مهــم وزارت کار به شــمار میرود و وزارت کار تأکیــد دارد کــه کاهــش حوادث شــغلی و صیانــت از نیروهــای انســانی بایــد از رویکردهای مهم بازرسان کار باشد.

بــه همیــن خاطراســت کــه معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، پایــش محیــط کســب و کار را از دیگــر برنامه هــای ایــن وزارتخانــه اعــام کــرده و در ایــن بــاره گفتــه کــه احیــای کمیتــه حفاظت فنــی و صیانت از کارگــران، گســترش خدمــات تعاونی در حــوزه مصــرف و مســکن، راهاندازی تشــکلهای کارگری بــا رویکــرد مطالبه حقــوق کارگــران و اجــرای طبقهبنــدی مشــاغل از جملــه فرصتهــای مندرج در قانــون کار اســت کــه تاکنــون به طور جــدی به آن پرداخته نشــده بــود که در دوره جدید در حال پیگیری هستند.

ســالها اســت کــه صیانــت از نیــروی کار و کار شایســته یکــی از اولویتهــای ســازمان جهانــی کار و در کشــور یکــی از دغدغه هــای وزارت کار بــوده؛ امــا ایــن موضــوع همــواره مغفــول مانــده؛ حاال چــرا؟! که ایــن خود قصهای بــه بلندای کوه دماوند دارد….

امــا از زمانــی که دولت ســیزدهم که خــود را فراجناحی و مردمی میخواند، روی کار آمــده، گامهــای جدیــدی در راســتای صیانــت از نیــروی کار و منابــع مادی کشــور و پایداری مشاغل برداشته شده است.

حال برای اجرایی شــدن این طرح، دو معاونــت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کنــار هــم قــرار گرفته انــد تــا همــه وعده هــا و دغدغه هــای ایــن وزارتخانــه را کــه بــه آن اشــاره شــد، برطرف کنند.

اگــر قرار باشــد از حــوادث نیروی کار کاســته شــود، آموزش یکی از مهمترین محورهای این مســأله است؛ این همان مســأله ای اســت کــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفهای کشــور و معاونت روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی را دور یک میز نشــانده تا با امضای یک تفاهمنامــه بــرای کاهش ســطح میزان حــوادث شــغلی و همچنیــن افزایــش مشــاغل پایــدار بــر اســاس برنامه هــای ایــن وزارتخانــه در یــک بازه ســه ســاله اقدامات مشترک خود را اجرایی کنند. بــه اعتقــاد کارشناســان حــوزه کار، انعقــاد ایــن تفاهمنامــه میتوانــد گام جدیــدی را در مهارت افزایــی، صیانــت از نیــروی کار و منابــع مــادی کشــور و پایداری مشاغل بردارد.

هرچنــد کــه به گفتــه معــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا سیاســتگذاریهای جدید، بازرسی های مســتمر و هدفمنــد، ارائــه آموزشهای کاربــردی و همچنیــن بــا اقدامــات منســجم و برنامه ریزی هــای راهبردی، حوادث ناشی از کار، نسبت به سال قبل هفــت درصد کاهش داشــته اســت؛ اما در حــوزه پیشــگیری، شــناخت کارگران از مخاطــرات محیــط کار و بــالا بــردن ســطح آگاهــی و تخصــص نیــروی کار و در برگزاری دورههای آموزش حفاظت فنــی و ایمنــی کارگــران و کارفرمایــان بــه نوعــی نیازمند نهضت ملــی در این راســتا هســتیم. به نظر میرســد انعقاد ایــن تفاهمنامــه، ارتباطــات تنگاتنگــی بیــن ســازمان آمــوزش فنــی و حرفهای کشور با تشکلهای کارگری و کارفرمایی برقــرار خواهــد کرد کــه منجر بــه بهبود شــرایط کار خواهــد شــد کــه نتیجــه آن هم افزایــی در اجــرای آموزشهــای حــوزه حفاظــت فنــی و ایمنــی کار و توانمندســازی تشــکلهای کارگــری و کارفرمایی خواهد شد.

*گسترش شرکای اجتماعی دولت

رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای کشور درباره انعقاد تفاهمنامه همکاری این سازمان با معاونت روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفــت کــه ایــن تفاهمنامــه در راســتای هم افزایــی در اجــرای آموزشهــای حــوزه حفاظــت فنــی و ایمنــی کار و توانمندســازی تشــکلهای کارگــری و کارفرمایی امضا شده است.

غالمحســین حســینی نیا، معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص فراهــم کــردن زمینــه انعقاد این تفاهمنامه، بیان کرد: با انعقاد این تفاهمنامــه، ارتباطــات تنگاتنگــی بیــن سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تشــکلهای کارگری و کارفرمایی برقرار میشــود که منجــر به بهبود شــرایط کار خواهد شد.

وی بــا بیــان اینکــه دولــت مردمــی ســیزدهم؛ بــرای خدمــت بی منــت بــه خلق آمده اند، خاطرنشان ساخت: این دولت بــا تمام وجــود تــاش میکند تا گــره ای از کار مــردم باز شــود و امروز ما و همــکاران خوبمــان در حوزه معاونت روابــط کار بــا این نگاه، مثــل ید واحده، ســعی کردهایــم تــا بــا امضــا و پیگیــری اجرای مفــاد تفاهمنامه، همه امکانات و توانمندیهــا را روی هــم بگذاریــم تــا فرصــت خدمتگــزاری مؤثرتــری را بــرای جامعه کار و تولید کشــور جاری و پیاده سازی کنیم.

معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در این نشســت تصریح کرد: به طــور مشــخص مــا، بحــث نهضــت مهــارت آمــوزی را در گام دوم انقــاب مطــرح کردهایــم کــه بســیار بــا اهمیت اســت و میتوانــد، سرنوشــت خیلــی از جوانان کشــور را به ســمتی تغییر بدهد که به کار شایســته، اشــتغال پذیری و به تبــع آن، بــه زندگــی عزتمندانــه و بهتر منجر شود.

رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای خاطرنشــان کــرد: اعتقــاد مــا این است که شرکای اجتماعی دولت را گسترش دهیم که در رأس آنها عزیزان تشــکل های کارگری و کارفرمایی هستند و بایــد با همکاری حوزه معاونت روابط کار، آموزش هایی ارائه شــود که کارها با بهره وری بیشــتر و درعین حال با ایمنی بالاتــر و بــا شــرایط بهتــر و اثربخش تــر انجام شود.

*توانمندســازی تشــکلهای کارگــری و کارفرمایی

معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن مراســم گفــت: ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، پتانســیل و ظرفیتهــای بســیار خوبــی دارد، امــا در ســال های گذشــته، بــه هــر دلیلــی، از ایــن ظرفیــت عظیــم غفلت شــده و بهره بــرداری الزم از امکانــات و توانمندیهــا صــورت نگرفتــه اســت کــه میتوانیم بــا هم افزایــی، ارتباطات تنگاتنــگ و بــا یــک ســینرژی جدیــد، توانمندســازی تشــکلهای کارگــری و کارفرمایــی، ارتقــای بهــره وری کار، تقلیــل حــوادث شــغلی و بسترســازی آموزشهــای مورد نیاز نیــروی کار را به فضــل الهــی، بــه رشــد و تعالــی خوبی برسانیم.

علــی حســین رعیتی فــرد افــزود: هرچنــد بــا سیاســتگذاریهای جدیــد، بازرســیهای مســتمر و هدفمنــد، ارائه آموزشهــای کاربــردی و همچنیــن بــا اقدامــات منســجم و برنامه ریزی هــای راهبــردی، حــوادث ناشــی از کار، نســبت به ســال قبــل 7 درصــد کاهش داشــته اســت، امــا هزینه های مســتقیم و غیرمســتقیم حــوادث شــغلی، آثــار، تبعــات اجتماعی و اقتصــادی حوادث ناشــی از کار، بســیار قابل توجه، سنگین و جبــران ناپذیــر اســت، بنابرایــن، در حــوزه پیشــگیری، شــناخت کارگــران از مخاطــرات محیــط کار و بــالا بــردن ســطح آگاهــی و تخصــص نیــروی کار و در برگزاری دوره های آموزش حفاظت فنــی و ایمنــی کارگــران و کارفرمایان به نوعی نیازمند نهضت ملی هستیم.

رعیتی فــرد بیــان کــرد: بــرای جلــب مشــارکت کارگــران و نظــارت بر حســن اجــرای مقــررات حفاظــت و بهداشــت کار در محیط کار و پیشــگیری از حوادث شــغلی، براساس ماده )93 )قانون کار، کمیتههــای حفاظــت فنــی و بهداشــت کار باید در کارگاههای مشــمول تشــکیل و بــا دقــت بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل کننــد. )بــر پایــه مــاده 93 قانون کار، بــه منظور جلب مشــارکت کارگران و نظــارت بــر حســن اجــرای مقــررات حفاظتــی و بهداشــتی در محیــط کار و پیشــگیری از حــوادث و بیماریهــا، در کارگاههایی کــه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعــی و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ضــروری تشــخیص دهنــد کمیته حفاظت فنی و بهداشــت کار تشکیل خواهد شد.

رئیــس شــورای عالی حفاظــت فنی یــادآور شــد: فرهنگســازی، نظــارت جــدی و هدفمنــد بــر اجــرای صحیــح مــاده )96 )و ســایر قوانیــن مقــرر در فصــل چهــارم قانــون کار و آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنــی در تقلیــل حــوادث شــغلی بســیار مؤثر اســت و جامعــه کارفرمایی کشــور همــواره از شــعار جهانــی »اول ایمنــی بعــد کار« اســتقبال میکننــد؛ هرچنــد، لحظــه بــه لحظه، بایــد بهایمنــی توجه داشــت؛ و در واقع ایمنی توأم با کار باید باشد.

*تعــداد مقرری بگیــران بیمــه بیــکاری نسبت به سال قبل کمتر شده است

معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ادامــه ســخنان خــود، بــر آموزش مراکز کارآمــوزی جوارکارگاهی و بیــن کارگاهــی بــرای مهارت افزایــی نیروی کار و همچنین آموزش کارگرانی که به هر دلیلی از محیط کار خارج شده و تحت پوشــش صندوق بیمــه بیکاری هســتند و نیاز بــه آموزشهــای جدید و مهارت افزایی دارند تأکید کرد.

دبیــر شــورای عالــی کار، درپایــان مراســم امضــای تفاهمنامه بیــان کرد: درشــرایط حاضــر، 185 هــزار نفــر از مقــرری بیمه بیکاری اســتفاده میکنند کــه بــا توجه بــه بهبــود فضای کســب و کار، تعــداد مقرریبگیران بیمه بیکاری نســبت به ســال قبل کمتر شــده است و امیدواریــم کــه بــا همگرایــی و امضــای ایــن تفاهمنامــه همــکاری، بتوانیم گام جدیــدی را در مهارت افزایــی، صیانــت از نیــروی کار و منابــع مــادی کشــور و پایداری مشاغل برداریم.

براســاس ایــن گــزارش، موضــوع ایــن تفاهمنامــه، هم افزایــی در اجرای آموزش هــای حــوزه حفاظــت فنــی و ایمنــی کار، توانمندســازی تشــکلهای کارگــری و کارفرمایــی، کاهــش حوادث ناشــی از کار براســاس شــرح وظایــف حــوزه معاونــت روابــط کار در راســتای حفــظ و صیانت از نیــروی کار و پایداری مشــاغل و نیــز تربیــت مهارت آمــوزان در چهارچــوب مأموریت هــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــوده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه − 1 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Skip to content