شورای گسترش آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان، شورای گسترش آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان بمنظور بررسی پیشنهادات واصله از دبیرخانه شورا، با حضور رحمن قلاوند مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، معاونین و سایر اعضا برگزار شد.

در این جلسه با هدف توسعه و بهبود کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای تصمیماتی اتخاذ شد و با نیازسنجی های صورت گرفته ، دبیرخانه شورای استان پیشنهاداتی را درخصوص ایجاد، ارتقاء و تجهیز مراکز سطح استان مطرح نمود که اعضای شورا پس از بررسی و مداقه نظرات کارشناسی خود را ابراز نمودند.

ایجاد و راه اندازی مراکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان scd در دانشگاه لرستان، علمی و کاربردی و پیام نور، ایجاد و راه اندازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشاورزی در روستای دارائی، نحوه انتقال تجهیزات کارگاهی و توزیع متناسب منابع و امکانات بین مراکز در راستای بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای آن و ایجاد کارگاه جدید برق خودرو در مراکز ازنا، ازجمله مصوبات این جلسه بود.