سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا: ۱۷۳۰۰۰ نفر ساعت آموزش در نیمه اول سال ۹۶ در شهرستان ازنا ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان، صادق مرزبان سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا با ارائه گزارشی از عملکرد ۶ماهه این مرکز در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از آموزش ۱۰۲۱ نفر دوره، معادل ۱۷۳۰۰۰  نفرساعت  در این مرکز خبر داد.

وی افزود این آموزشها در جهت توانمند سازی جامعه هدف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی و آزاد  انجام شده  که در حوزه آموزش ، شامل ۷۵۲۸۵ نفر ساعت آموزش در کارگاههای ثابت شهری ، ۲۹۴۹۸ نفرساعت روستایی و عشایری ، ۴۵۹۴ نفر ساعت صنایع و صنوف ، ۵۱۷۰ نفر ساعت در شعب شهری ، ۷۴۸ نفرساعت جوار دانشگاهی ، ۲۹۳۳ نفرساعت مهارت آموزی در محیط کار واقعی ، ۳۸۳۱ نفر ساعت در بخش آسیب های اجتماعی و  در حوزه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای ۵۰۹۸۸ نفرساعت بوده است.

مرزبان در ادامه به عملکرد این مرکز در حوزه سنجش و ارزشیابی، شامل  شرکت ۸۱۰ نفر در آزمون هماهنگ  پایان دوره کارآموزی، ۳۰۸ نفر در آزمون صنعت ساختمان و تفاهم نامه ، ۷۰ نفر آزمون المپیاد ملی مهارت مرحله شهرستانی و استانی و ۳۴۰ نفر تمدید پراونه مهارت صنعت ساختمان اشاره نمود.